Privacywet VV Hoofdplaat

 

Bestuur V.V. Hoofdplaat
Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Namens het bestuur,

V.V. Hoofdplaat

 

Toepassing.
Deze privacyverklaring van V.V. Hoofdplaat gevestigd te ( Oesterpad 5 , 4513 AN Hoofdplaat ) is opgesteld om invulling te geven aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) zoals deze in mei 2018 van kracht is geworden.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle spelende en niet-spelende leden, sponsoren, donateurs en vrijwilligers.

Persoonsgegevens, welke, waarom en hoe lang.
Wij zijn verplicht aan te geven met welk doel we welke persoonsgegevens waarom en gebaseerd waarop verwerken, hoe lang we ze opslaan en met welke andere partijen (3e partijen) we deze gegevens delen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
Zonder Uw toestemming verstrekken wij Uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met U hebben .Bijvoorbeeld aan de KNVB om U daar als lid in te schrijven en Sportlink waar wij gegevens beheren.
In de overeenkomsten die wij met deze partijen hebben, zijn in de algemene voorwaarden de regels opgenomen hoe deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de KNVB .
Klik hier voor de algemene voorwaarden van Sportlink .

Bewaartermijn
De AVG schrijft geen verplichte bewaartermijn voor. Het is aan de vereniging zelf om dat te bepalen. Echter volgens de belastingwetgeving zijn wij wel verplicht onze financiële administratie voor een periode van 7 jaar na een betreffend jaar te bewaren.
V.V. Hoofdplaat hanteert als regel dat zodra leden, donateurs of vrijwilligers zich uitschrijven, hun persoonsgebonden gegevens worden vernietigd m.u.v. gegevens welke zijn verwerkt in de financiële administratie.

Inzage in de gegevens, corrigeren of (laten) verwijderen.
U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien U wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.
U kunt uw verzoek per mail richten aan info@vvhoofdplaat.nl

Minderjarig.
Indien je je als minderjarige als lid wenst in te schrijven, dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Publicatie op de website, en sociale media FB en Twitter
VV Hoofdplaat geeft in het kader van de privacy wetgeving duidelijk aan dat wij ook via onze sociaal media pagina`s met publicaties van persoonsgebonden gegevens in de vorm van foto’s en filmopnames alleen t.b.v. verenigingsdoeleinden gebruiken.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up - to-date te houden. Op onze websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u per e-mail, website en nieuwsbrief informeren.

Vragen en/of klachten.
Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u een vraag of klacht hebt.
Stuur uw vraag of klacht naar info@vvhoofdplaat.nl en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.
Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten kunt u indienen bij:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoofdplaat
07 november 2018 .